Over ons

De kleine lettertjes.

Algemene voorwaarden.

1. Definities.

1.1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die met Dutch Lion de overeenkomst sluit dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, tot het plaatsen van één of meer reclame-uitingen en/of tot het plaatsen van advertenties bij exploitanten/concessiegevers.

1.2 Overeenkomst: de overeenkomst, in welke vorm dan ook, die tot stand komt tussen Dutch Lion en de opdrachtgever, alsmede de wijziging of aanvulling daarop en iedere aanvulling die onder de overeenkomst wordt gedaan.

1.3. Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon die, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van of volmacht aan een mediabureau, een advertentieovereenkomst aangaat met Dutch Lion.

1.4. Exploitant/Concessiegever: de derde die aan Dutch Lion de rechten verleent advertentieruimte ter beschikking te stellen, middels locaties / netwerken, ten behoeve van de opdrachtgever.

1.5. Advertentieruimte: een medium, waaraan of via welke reclame- uitingen worden getoond en/of ten gehore worden gebracht.

1.6. Reclame-uiting: een commercial of advertentie die de opdrachtgever wil vertonen volgens een overeengekomen plaatsingschema.

 

2. Toepasselijkheid.

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Dutch Lion en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2.2. Dutch Lion wijst uitdrukkelijk de door de opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en accepteert deze niet. De opdrachtgever wordt geacht zich ervan bewust te zijn dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden essentieel is voor Dutch Lion voor het aangaan van de overeenkomst.

3. Totstandkoming overeenkomsten.

3.1. Offertes zijn opgemaakt op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, deze zijn vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen bij de exploitanten/concessiegevers.

3.2. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met uitvoering van de overeenkomst.

3.3. Offertes dienen door de opdrachtgever te worden bevestigd door ondertekening van de offerte c.q. opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever dit nalaat maar toch instemt met de offerte c.q. opdrachtbevestiging (mondeling of e-mail) dan zal de offerte als overeenkomst gelden.

3.4. Afspraken die nadien worden gemaakt en afwijken van de offerte worden door Dutch Lion schriftelijk bevestigd. Ook deze bevestiging dient door de opdrachtgever getekend retour gezonden te worden.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst.

4.1. Dutch Lion zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren en de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen.

5. Aanleveren en inhoud van reclame-uiting.

5.1. De opdrachtgever staat er voor in dat de reclame-uiting niet in strijd is met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden. Daarnaast is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het juist en tijdig aanleveren van de reclame-uiting conform de technische voorschriften en/ of specificaties .

5.2. De opdrachtgever dient tijdelijke of blijvende verwijdering van de reclame- uiting in het belang van de exploitant/concessiehouder steeds te gedogen. Daarnaast kan Dutch Lion de plaatsing van een bepaalde reclame- uiting weigeren indien deze in strijd is met hetgeen is vermeld onder artikel 5.1 of indien inhoud in strijd is met belang van exploitant/concessiegever.

5.3. Indien de plaatsing van de reclame-uiting moet worden geannuleerd op basis van bovenstaande dan vervallen de verplichtingen voor Dutch Lion onverminderd haar recht op de in de overeenkomst overeengekomen prijs.

 

6. Betaling.

6.1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn nog geen betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij/zij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Wanneer het nemen van gerechtelijke stappen noodzakelijk is, zullen de door Dutch Lion gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld juridische bijstand en incassobureaus ten laste komen van de opdrachtgever.

6.2. Dutch Lion kan ten alle tijde vooruitbetaling of zekerheid verlangen.

6.3. Alle aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening.

6.4. De opdrachtgever maakt eventuele bezwaren tegen een factuur binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk kenbaar aan Dutch Lion. Na het verstrijken van deze termijn stemt de opdrachtgever in met het gefactureerde bedrag.

6.5. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op.

6.6. Dutch Lion mag een extra vergoeding rekeningen voor betalingen met een Credit Card, iDeal, PayPal of Apple Pay.

 

7. Annulering.

7.1. Annuleringen dienen altijd schriftelijk aan Dutch Lion te worden doorgegeven. Indien de overeenkomst reeds is bevestigd aan/door de opdrachtgever, dan blijft de opdrachtgever het volledige te annuleren bedrag verschuldigd.

8. Overmacht.

8.1. Tekortkomingen door Dutch Lion in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van buitengewone omstandigheden zoals onder andere de overmacht van exploitant / concessiegever, virussen, brand, diefstal, onlusten, aanhoudende slechte weersomstandigheden, stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van levering door energiebedrijven, stakingen en/of acties van vakbonden, maatregelen van overheidswege of grove schuld van hulppersonen worden aangemerkt als overmacht en zijn niet aan Dutch Lion toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.

 

9. Aansprakelijkheid.

9.1. Dutch Lion is niet aansprakelijk voor: fouten of tekortkomingen in het door de opdrachtgever verstrekte materiaal of het niet (tijdig) leveren hiervan.

9.2. Dutch Lion is niet aansprakelijk voor: fouten of tekortkomingen veroorzaakt door de exploitant / concessiegever.

9.3. Dutch Lion is uitsluitend aansprakelijk voor de aan haar toerekenbare, directe schade met een maximum van het verschuldigde bedrag van de overeenkomst. Indirecte schade, zoals gederfde winst, extra kosten door de opdrachtgever, verloren gegevens of materialen zijn uitgesloten.

 

10. Toepasselijk recht.

10.1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2. Alle geschillen verband houdende met de gesloten en/of te sluiten overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.